by Admin 14 سپتامبر 2020

mysql آموزش کاربردی دستورات

Blog image

محیط دستوری mysql برای متخصصان کار با دیتابیس بسیار مهم است . با توجه به تجربه ای که طی سالهای اخیر روی دیتابیس های بزرگ داشته ام تفاوت سرعت اجرای دستورات در محیط command line با نرم افزارهای واسط مانند phpmyadmin بسیار زیاد بوده . و حرفه ای ها ترجیح میدهند از محیط های دستوری استفاده کنند .

دستورات کاربردی mysql

فرمان خروجی گرفتن فایل sql

mysqldump -u username -p databasename > dump.sql

دستور فوق از دیتابیس db1 که با user admin دسترسی دارد یک فایل export با نام dump.sql ایجاد میکند که این فایل را میتوان برای import در دیتابیس جدیدی مانند db2 استفاده کرد . توجه نمایید که db2 نیز طی دستور زیر باید با user admin در دسترس باشد

mysql -u username -p databasename < dump.sql

دستور فوق را میتوانید در ورود فایل sql دیگری نیز استفاده کنید . به طور مثال اگر شما یک فایل را در root هاست قرار می دهید با دستور cd به مسیر مورد نظر رفته و دستور فوق را استفاده کنید